Vedtægter for Erhvervsrådet i Høje-Taastrup

§ 1 Hjemsted

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune.

§ 2 Formål

Erhvervsrådets formål er at virke til bedste for erhvervslivet i Høje-Taastrup Kommune, herunder ved

 1. at støtte samarbejdet mellem kommunes forskellige erhvervsgrene
 2. at være kontaktorgan mellem kommune og arbejdsmarkedet,
 3. at være rådgivende organ for kommune og arbejdsmarkedet,
 4. at medvirke ved udbygningen af Høje-Taastrup kommunes erhvervsliv, såvel ved assistance til bestående virksomheder som ved bistand til oprettelse af nye virksomheder i kommunen, samt at medvirke til at skaffe flere arbejdspladser af permanent karakter til kommune,
 5. at være arbejdsmarkedet behjælpelig med behandling og løsning af løbende problemer,
 6. at gennemføre branding af Høje-Taastrup Kommune,
 7. at samarbejde med de til Erhvervsrådet knyttede foreninger og interessegrupper
 8. at drive et sekretariat (erhvervskontor) til udførelse af de praktiske opgaver i forbindelse med opfyldelse af forestående pkt. 1-7

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver virksomhed, organisation eller forening med erhvervsmæssigt formål, der har tilknytning til erhvervsrådets virksomhed som nævnt under § 2 og som har adresse i Høje-Taastrup kommune eller i øvrigt har tilknytning til egnen.

Såfremt der er tvivl om en ansøgers erhvervsmæssige interesse i medlemskab, afgør bestyrelsen, om anmodningen om medlemskab, afgør bestyrelsen om tilknytningen til egnen er af en sådan art, at anmodningen kan imødekommes. Bestyrelsens beslutning er endelig.

Ophævelse af medlemskabet kan ske med ½ års forudgående varsel til 1. januar eller 1. juli.

Medlemmer hæfter ikke for erhvervsrådets gæld udover pligten til at betale kontingent, indtil udmeldelse er sket med vedtægtsmæssigt varsel.

§ 4 Bestyrelse

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse, som består af elleve medlemmer, der vælges/udpeges således:

Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer for ét år. Genvalg kan finde sted.

Fem bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Valg sker for 2 år således at 2 medlemmer vælges for en 3 årig periode i lige år og 3 i ulige. Genvalg kan finde sted.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen.

Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening udpeger hver 1 medlem af bestyrelsen.

Desuden vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanten indtræder i denne rækkefølge i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide. Den indtrådte suppleant forbliver i bestyrelsen i resten af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen vælger selv næstformand. 

Hvis formanden fratræder i løbet af valgperioden, indtræder næstformanden som formand resten af valgperioden.

§ 5 

Erhvervsrådets midler, der forvaltes af bestyrelsen, kan udelukkende anvendes til de under § 2 nævnte formål.

Bestyrelse har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed.

§ 6

Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om udvalgets virksomhed.

§ 7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker dette. 

Generalforsamling indkaldes af formanden for bestyrelsen.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden og stemmeretsbevis, sker med mindst tre ugers varsel.

Forslag til vedtægtsændringer skal ske senest syv dage før generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår
 5. Valg af formand
 6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer jfr § 4
 7. Meddelelse af navnene på de 2 af byrådet i Høje-Taastrup Kommune udpegede medlemmer af bestyrelsen og på de af Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening udpegede medlemmer af bestyrelsen.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

§ 9

På generalforsamlingen giver hvert medlemskab én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst tre måneders medlemskab, samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 

Det stemmeretsbevis, som er udstedt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ændringer af vedtægter skal dog ske med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelse på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved personvalg stemmes skriftligt, såfremt der er foreslået flere kandidater end det antal poster, der skal besættes. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed, træffes afgørelsen mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer ved lodtrækning.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være erhvervsrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke træffes beslutninger om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

Det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af Erhvervsrådet autoriserede protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 10

Erhvervsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Erhvervsrådet udarbejder hvert år et regnskab over det forløbne regnskabsår samt en beretning over rådets virksomhed i perioden.

Regnskabet skal være klar til revision senest den 10. februar og revisor skal have afsluttet revision senest 14 dage før generalforsamlingen.

Erhvervsrådet udarbejder hvert år inden 31. december et budget for det kommende års aktivitet. Budgettet danner grundlag for bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om fastsættelse af kontingent for året.

§ 11

Kontingentet fastsættes endeligt på generalforsamlingen som gældende for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

Inden generalforsamlingen opkræves et a conto kontingent, svarende til det foregående års kontingent. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om forhøjelse eller nedsættelse af kontingent opkræves respektive tilbagebetales differencen i juni måned.

Medlemmer som ikke betaler kontingentforhøjelse, som er vedtaget på årets generalforsamling, betragtes som udmeldt pr. 1. juli samme år.

§ 12

Erhvervsrådet tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af en af de to sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 13

Beslutning om Erhvervsrådets opløsning skal ske efter reglerne for vedtægtsændring, jfr § 9.

Ved erhvervsrådets ophør træffer den sidst afholdte generalforsamling bestemmelse om anvendelse af rådets eventuelle formue, værdier og arkiv.

§ 14

Disse vedtægter afløser de på erhvervsrådets generalforsamling den 21. maj 2011 vedtagne vedtægter.

§ 15

Ændringerne træder i kraft den 1. maj 2014.

- oOo-

Vedtaget på Erhvervsrådets generalforsamling den 26. marts 2014.

Vedtægtsændringerne er bekræftet på generalforsamlingen den 19. august 2014.